popelniceZastupitelstvo obce Oslavička se na svém zasedání dne 3. 12. 2021 usnesením č. ZAS/05/2021/04 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Její plné změní je zde.

Nejdůležitější změnou je změna sazby poplatku ze 400 Kč na 500 Kč za osobu za rok, resp. 500 Kč za rekreační objekt.

Vyhláška nabývá platnosti 1. 1. 2022. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 2. 12. 2016.