foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

V obci se nachází dešťová kanalizace a veřejný vodovod. Obec vlastní i menší čističku odpadních vod, která byla zbudována v roce 2009 pro novou zástavbu 7 RD. Obec s rozšířenou působností pro Oslavičku je Velké Meziříčí. O zdraví pečují ve větších obcích soukromí lékaři. Pro naši obec je středisko zdravotní péče v Budišově. Ale vážné případy je nutné odvážet do nemocnic v Třebíči, případně v Mostištích. Poštou patří Oslavička pod obec Rudíkov, kam také dojíždějí děti z obce do základní školy, a kde je vedena matrika.

Náboženství

Věřící jsou téměř výhradně římskokatolického vyznání. 70,2 % obyvatel Oslavičky se hlásí k nějaké církvi – zejména římskokatolické a evangelické. Farnosti jsou v Rudíkově, ve Velkém Meziříčí a v Třebíčí se nachází děkanství. Většina obyvatel se hlásí k české národnosti.

Hospodářství

V mikroregionu Horácko je rozvinuté především zemědělství. Průmysl je zastoupen méně, jedná se vesměs o menší soukromé provozovny. Jsou zde činná zemědělská družstva (zemědělské plochy v katastru obce z větší části obhospodařuje zemědělské družstvo Liber se sídlem v Rudíkově) a další rostlinné či živočišné výrobny a podniky. Hospodaří tu i soukromí zemědělci. Pěstují se zejména brambory, žito a ječmen, místy i kukuřice, často řepka, rozšířeny jsou jeteloviny a luštěniny. Z živočišné výroby je to především chov prasat, skotu, ovcí a drůbeže včetně kachen (v obci Oslavička je to chov především v domácích hospodářstvích). Údržbou lesů a těžbou dřeva se zabývají zejména Lesy České republiky a Lesy a rybářství Velké Meziříčí (soukromý podnik) – tato firma také v rybnících v katastru obce provozuje chov ryb. Jinak jsou lesy také často v péči soukromníků.

Rozloha a využití pozemků v katastru obce:

Celková výměra pozemku (ha) 419,4053 
Lesní půda (ha) 139,3452
Louky (ha) 47,4507
Orná půda (ha) 185,9545
Ostatní plochy (ha) 25,3541
Vodní plochy (ha) 14,8373
Zahrady (ha) 2,8053
Zastavěné plochy (ha) 3,6582
Zemědělská půda (ha) 236,2105

Služby

Konkrétně v obci Oslavička jsou 4 podnikatelské subjekty.

V obci není žádný obchod. Nejbližší potraviny jsou v 5 km vzdáleném Rudíkově.

V obci také existuje sbor dobrovolných hasičů.

Doprava

Doprava je zajištěna autobusovým i vlakovým spojením. Obec má tři autobusové zastávky: Oslavička, Oslavička-rozcestí, Oslavička-hájovna. A jednu vlakovou zastávku na trati č. 252 Studenec – Křižanov.

V srpnu roku 2005 začala stavba obchvatu obce Oslavičky, která byla jednou ze tří staveb na silnici II/360 spojující Třebíč s dálnicí D1. Obchvat Oslavičky měří 2,57 km. Stavba obchvatu byla rozdělena do tří úseků, z nichž všechny jsou již zrealizované. Oslavičkou dříve projely, podle pět let starého sčítání, až tři tisíce aut.

 

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey