foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

volbyStarostka obce Oslavička podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
o z n a m u j e:

1. Volby do zastupitelstva obce Oslavička se uskuteční:
v pátek dne 23. září 2022 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022  v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Více informací zde.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey