foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

download1Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci vyzývá odbor
ŽP Městského úřadu Velké Meziříčí jako příslušný vodoprávní úřad všechny fyzické a
právnické osoby k nutnosti šetření vodou a omezování zalévání pozemků, napouštění
bazénů, mytí vozidel apod.

Více informací zde.

Státní pozemkový úřad oznamuje zamýšlený převod pozemku 485/2 v k. ú. Oslavička, u něhož nelze doložit vlastnické právo. Námitky nejpozději do 20. 9. 2017. Více informací zde.

hodinyOznamujeme, že během července nebudou pravidelné úřední hodiny. V případě potřeby je možné se na nich domluvit na čísle: 776 294 592. Děkujeme.

170610 Oslavicka Detsky denSrdečně Vás zveme na dětský den, který se koná v sobotu 10. 6. 2016 od 14 hodin v Oslavičce za OÚ. Pro děti jsou připraveny soutěže s odměnou, trampolína a skákací hrad. Můžete vidět i vůz hasičského záchranného systému. Občerstvení je zajištěno.

odpad psiPROSÍME VŠECHNY, KDO DOSUD NEUHRADILI POPLATKY ZA ODPADY A PSY ZA ROK 2017, ABY TAK UČINILI CO NEJDŘÍVE!

Poplatky zůstaly nezměněny, tedy 400 Kč/osobu, resp. 400 Kč/rekreační objekt (kde není trvale hlášena žádná osoba), 40 Kč/psa. Poplatky je možné zaplatit také na bezhotovostně na účet obce: 231076571/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platíte. Děkujeme.

cista vysocinaSDH Oslavička se ve spolupráci s obcí Oslavička opět zúčastní projektu Čistá Vysočina organizovaného krajem Vysočina. Cílem tohoto projektu je vyčistit okolí komunikací v blízkosti obce. Kraj Vysočina poskytl pytle na odpad a reflexní vesty a zajistí svoz odpadu. Se zastupiteli jsme se rozhodli akci podpořit. Zúčastněným poskytneme rukavice a po skončení úklidu bude v zasedací místnosti obecního úřadu připraveno občerstvení. Všichni jste na akci zváni. Protože kraj poskytl pouze dvě reflexní vesty, doporučujeme si vzít vlastní z důvodu vyšší bezpečnosti. Akce Čistá Vysočina proběhne v sobotu 22. 4. 2017. Sraz je ve 13 hodin u obecního úřadu.

Pokyny pro sběrače

Čistá Vysočina 2017

2017 DPUZdravý domov Vysočina za podpory obcí pořádá v rámci celorepublikového Dne proti úložišti tradiční pochod Budišovskem, který se koná v sobotu 22. 4. 2017. Nově jsou připraveny i cyklotrasy. Start je mezi 13. a 14. hodinou. Cíl je v 15.00 v pohostinství Hodov, kde je připraven doprovodný program.

Více na přiloženém plakátu.

HUObci Oslavička bylo dne 7. 4. 2017 doručeno prostřednictvím datové schránky sdělení Ministerstva životního prostředí č. j. 781/560/17, kterým bylo oznámeno podání rozkladu SÚRAO č.j.: SURAO-2017-1098, k prodloužení doby platnosti rozhodnutí č.j. 1739/560/13; 67683/ENV/13 sp. zn. GEO 17/2013 ze dne 20.10.2014.
Zastupitelstvo obce Oslavička na svém zasedání č. 01/2017, které se konalo 8. 1. 2017, projednalo oznámení Ministerstva životního prostředí, ve kterém nám byl sdělen záměr o prodloužení průzkumného území Horka. Svým usnesením číslo ZAS/01/2017/03 tehdy jednohlasně zastupitelstvo obce rozhodlo o podání a vyjádření NESOUHLASNÉHO STANOVISKA k tehdy oznámenému záměru prodloužení průzkumného území Horka. Tímto se tedy znovu a opakovaně vyjadřujeme proti prodloužení doby platnosti rozhodnutí č.j. 1739/560/13; 67683/ENV/13 sp. zn. GEO 17/2013 ze dne 20.10.2014. S podaným rozkladem ze strany SÚRAO č.j.: SURAO-2017-1098 zásadně nesouhlasíme a žádáme Ministerstvo životního prostředí, aby neprodlužovalo PÚZZZK Horka.
Odůvodnění nesouhlasného stanoviska
Všech 9 dotčených obcí lokality Horka vyjádřilo 28. 7. 2016 na schůzce s ministrem průmyslu a obchodu nesouhlasné stanovisko, které jsme zaslali všem členům vlády.
Trváme na zastavení procesu vyhledávání na všech vytipovaných lokalitách a požadujeme nejprve schválení platné legislativy, která by dala obcím větší práva na hájení svých zájmů v tomto procesu. Před pokračováním průzkumných prací požadujeme schválení zákona o hlubinném úložišti a trváme na zastavení průzkumných prací do doby, než bude soudem rozhodnuto ve věci podaných žalob na rozhodnutí ministra životního prostředí o stanovení průzkumných území.

Žádost Ministerstva životního prostředí o stanovisko k rozkladu podaného SÚRAO 

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o zastavení správního řízení 

Sdělení Ministerstva životního prostředí o záměru prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Horka 

bab67Zápis dětí se koná 4. května 2017 od 14 do 17 hodin formou dne otevřených dveří v MŠ, třída Včeličky. Více informací v příloženém dokumentu.

Během příštího týdne (13. - 19. 3.) bude v obci geodetická firma provádět výškové zaměření obce kvůli zpracování projektu splaškové kanalizace a centrální čistírny odpadních vod.

Prosíme občany o umožnění vstupu na soukromé pozemky. Děkujeme

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey