foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

cista vysocinaSDH Oslavička se ve spolupráci s obcí Oslavička opět zúčastní projektu Čistá Vysočina organizovaného krajem Vysočina. Cílem tohoto projektu je vyčistit okolí komunikací v blízkosti obce. Kraj Vysočina poskytl pytle na odpad a reflexní vesty a zajistí svoz odpadu. Se zastupiteli jsme se rozhodli akci podpořit. Zúčastněným poskytneme rukavice a po skončení úklidu bude v zasedací místnosti obecního úřadu připraveno občerstvení. Všichni jste na akci zváni. Protože kraj poskytl pouze dvě reflexní vesty, doporučujeme si vzít vlastní z důvodu vyšší bezpečnosti. Akce Čistá Vysočina proběhne v sobotu 21. 4. 2018. Sraz je ve 13 hodin u obecního úřadu.

Pokyny pro sběrače

Čistá Vysočina 2018

2017 DPUZdravý domov Vysočina za podpory obcí pořádá v rámci celorepublikového Dne proti úložišti tradiční pochod Budišovskem, který se koná v sobotu 21. 4. 2018. Opět budou připraveny i cyklotrasy. Start je mezi 9. a 10. hodinou. Cíl je v 11.00 na průniku všech tras (viz. mapka). 

Více na přiloženém plakátu.

Mapka

volbyStarostka obce Oslavička podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění, o z n a m u j e:

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 26. ledna 2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 27. ledna 2018 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky obdrží volič ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. 

Více zde.

 

Dne 3.2.2018 v 10:00 v hasičce kulturního domu v Oslavici se koná valná hromada Honebního společenstva Balinské údolí se sídlem v Oslavici.

Program jednání:
1. Zpráva o činnosti HS v roce 2017
2. Zpráva o finančním hospodaření v roce 2017
Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové honebního společenstva.

Na základě usnesení valné hromady HS ze dne 10.3.2013, toto oznámení nahrazuje písemné pozvánky na valnou hromadu HS.

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D., starosta HS

volbyStarostka obce Oslavička podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění, o z n a m u j e:

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 12. ledna 2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13. ledna 2018 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. 

Podle § 54 zákona o volbě prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové informace na úřední desce obecního úřadu.

Více zde.

 

V sobotu 4. 11. 2017 od 8.30 hodin proběhne v Oslavičce revize komínů u občanů, kteří o revizi projevili zájem.

volbyStarostka obce Oslavička podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění, o z n a m u j e:

1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční:
dne 20. října 2017 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
dne 21. října 2017 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR).

4. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

5. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Více zde.

 

uz planOd 3. 10. do 20. 11. 2017 bude na obecním úřadě Oslavička v úředních hodinách nebo na MěÚ Velké Meziříčí k nahlédnutí návh nového územního plánu Oslavička. Každý může uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k tomuto návrhu do 20. 11. 2017. Doporučujeme občanům využít této možnosti a nahlédnout do nového návrhu ÚP v době, kdy jsou ještě možné některé jeho úpravy! Celé znění oznámení je k dispozici na úřední desce obce zde.

kurovecMinisterstvo zemědělství vydává následující opatření obecné povahy:
1. Ministerstvo zemědělství nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.
3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.
4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

Číst dál...

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey