foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

odpad psiPROSÍME VŠECHNY, KDO DOSUD NEUHRADILI POPLATKY ZA ODPADY A PSY ZA ROK 2018, ABY TAK UČINILI CO NEJDŘÍVE!

Poplatky zůstaly nezměněny, tedy 400 Kč/osobu, resp. 400 Kč/rekreační objekt (kde není trvale hlášena žádná osoba), 40 Kč/psa. Poplatky je možné zaplatit také bezhotovostně na účet obce: 231076571/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platíte. Děkujeme.

pálení1Zveme všechny za obecní úřad, kde v sobotu proběhne tradiční pálení čarodějnic. Zapalujeme mezi 17.00 a 17.30. Pivo bude k dispozici. Ostatní občerstvení vítáno :).

Prosíme také o pomoc s přípravou - sraz 15.30 u obecního úřadu. Děkujeme

cista vysocinaSDH Oslavička se ve spolupráci s obcí Oslavička opět zúčastní projektu Čistá Vysočina organizovaného krajem Vysočina. Cílem tohoto projektu je vyčistit okolí komunikací v blízkosti obce. Kraj Vysočina poskytl pytle na odpad a reflexní vesty a zajistí svoz odpadu. Se zastupiteli jsme se rozhodli akci podpořit. Zúčastněným poskytneme rukavice a po skončení úklidu bude v zasedací místnosti obecního úřadu připraveno občerstvení. Všichni jste na akci zváni. Protože kraj poskytl pouze dvě reflexní vesty, doporučujeme si vzít vlastní z důvodu vyšší bezpečnosti. Akce Čistá Vysočina proběhne v sobotu 21. 4. 2018. Sraz je ve 13 hodin u obecního úřadu.

Pokyny pro sběrače

Čistá Vysočina 2018

2017 DPUZdravý domov Vysočina za podpory obcí pořádá v rámci celorepublikového Dne proti úložišti tradiční pochod Budišovskem, který se koná v sobotu 21. 4. 2018. Opět budou připraveny i cyklotrasy. Start je mezi 9. a 10. hodinou. Cíl je v 11.00 na průniku všech tras (viz. mapka). 

Více na přiloženém plakátu.

Mapka

volbyStarostka obce Oslavička podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění, o z n a m u j e:

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 26. ledna 2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 27. ledna 2018 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky obdrží volič ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. 

Více zde.

 

Dne 3.2.2018 v 10:00 v hasičce kulturního domu v Oslavici se koná valná hromada Honebního společenstva Balinské údolí se sídlem v Oslavici.

Program jednání:
1. Zpráva o činnosti HS v roce 2017
2. Zpráva o finančním hospodaření v roce 2017
Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové honebního společenstva.

Na základě usnesení valné hromady HS ze dne 10.3.2013, toto oznámení nahrazuje písemné pozvánky na valnou hromadu HS.

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D., starosta HS

volbyStarostka obce Oslavička podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění, o z n a m u j e:

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 12. ledna 2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13. ledna 2018 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. 

Podle § 54 zákona o volbě prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové informace na úřední desce obecního úřadu.

Více zde.

 

V sobotu 4. 11. 2017 od 8.30 hodin proběhne v Oslavičce revize komínů u občanů, kteří o revizi projevili zájem.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey