foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

Dne 3.2.2018 v 10:00 v hasičce kulturního domu v Oslavici se koná valná hromada Honebního společenstva Balinské údolí se sídlem v Oslavici.

Program jednání:
1. Zpráva o činnosti HS v roce 2017
2. Zpráva o finančním hospodaření v roce 2017
Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové honebního společenstva.

Na základě usnesení valné hromady HS ze dne 10.3.2013, toto oznámení nahrazuje písemné pozvánky na valnou hromadu HS.

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D., starosta HS

volbyStarostka obce Oslavička podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění, o z n a m u j e:

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 12. ledna 2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13. ledna 2018 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. 

Podle § 54 zákona o volbě prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové informace na úřední desce obecního úřadu.

Více zde.

 

V sobotu 4. 11. 2017 od 8.30 hodin proběhne v Oslavičce revize komínů u občanů, kteří o revizi projevili zájem.

volbyStarostka obce Oslavička podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění, o z n a m u j e:

1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční:
dne 20. října 2017 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
dne 21. října 2017 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR).

4. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

5. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Více zde.

 

uz planOd 3. 10. do 20. 11. 2017 bude na obecním úřadě Oslavička v úředních hodinách nebo na MěÚ Velké Meziříčí k nahlédnutí návh nového územního plánu Oslavička. Každý může uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k tomuto návrhu do 20. 11. 2017. Doporučujeme občanům využít této možnosti a nahlédnout do nového návrhu ÚP v době, kdy jsou ještě možné některé jeho úpravy! Celé znění oznámení je k dispozici na úřední desce obce zde.

kurovecMinisterstvo zemědělství vydává následující opatření obecné povahy:
1. Ministerstvo zemědělství nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.
3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.
4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

Číst dál...

Kdo máte zájem o revizi komínů, nahlašte se prosím do 8. 10. 2017 panu Švecovi nebo některému ze zastupitelů. Termín provedení revize se upřesní následně.

kurovecOdbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí vyzývá vlastníky lesů:

Z důvodu letošních mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (především účinků sucha a extrémních teplot v lesních porostech) došlo k velkému rozvoji kůrovců a i přes zodpovědný přístup většiny z Vás se bohužel dosud nepodařilo odvrátit nebezpečí rozsáhlé kůrovcové kalamity. Proto vás žádáme o důsledné a opakované provádění kontrol svého lesního majetku za účelem zjištění výskytu a rozsahu napadení stromů kůrovci.

Vzhledem ke skutečnosti, že celý systém ochrany proti těmto i dalším hmyzím škůdcům je založen především na prevenci, je nezbytně nutné provádět v souladu s lesním zákonem včas a důsledně zejména tato opatření:
1. včas likvidovat veškerou pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu, vhodnou pro jejich namnožení (zlomce, vývraty, silně oslabené a usychající jedince)
2. důsledně vyhledávat a včas vhodným způsobem asanovat dřevní hmotu již kůrovci napadenou (nejlépe provést okamžité vytěžení stromů a jejich odvoz z lesa, popř. provést odkornění a spálení kůry, nebo chemické ošetření dřevní hmoty)
3. dočišťovat ohniska žíru pomocí lapáků, otrávených lapáků, nebo feromonových lapačů
Je nezbytně nutné, aby všichni vlastníci lesů postupovali podle pokynů svých odborných lesních hospodářů a využívali jejich odborných znalostí a praktických zkušeností, neboť zejména včasné
vyhledávání stromů, u nichž se teprve začínají projevovat příznaky napadení podkorním hmyzem, je činnost poměrně náročná a zodpovědná. Pouze důsledná a zejména včasná realizace výše uvedených opatření povede k odvrácení kůrovcové kalamity.
Odborným lesním hospodářem pro obec Oslavičku pro soukromé lesy je Vladimír Smejkal, tel. 724 524 201 (Lesní správa Nové Město n a Moravě), pro obecní lesy je Ing. Jaroslav Vaněk, tel. 603 260 101.  

Bližší informace v přiložených výzvách:

Výzva MěÚ VM

Leták "Kůrovec ohrožuje vaše lesy".

Leták "Kůrovec".

Leták "Identifikace napadených stromů".

 

170902 RodaciJiž tradičně si Vás dovolujeme pozvat na setkání rodáků obce, které letos proběhne v sobotu 2. 9. 2017. Oslavy budou zahájeny ve 13 hodin mší svatou, kterou odslouží pan farář Václav Knotek. Dále pak bude pokračovat za obecním úřadem, kde bude zajištěno občerstvení a hudba k poslechu i tanci.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey